• post@totenalm.no
 • |
 • 955 50 679
 • |
 • Toten Almenning


 • Nyheter/Info

  Rådyrjakt i Toten Almenning lodd nr. 5

  og Totenviken Grunneierlag 2016

   

  Generelt: Rådyrjakt kan søkes av jaktlag på minimum 3 personer. Jaktleder må enten ha bruksrett i almenningen, være grunneier tilsluttet Totenviken Grunneierlag eller være medlem av Totenviken JFF.  Ett og samme jaktlag tildeles maksimalt 2 fellingsretter. Ved jakt på rådyrbukk i perioden 10.08 til 25.09 kreves ikke organisering i jaktlag, men til søkere stilles de samme krav som til jaktledere ved ordinær rådyrjakt. Det kreves dokumentasjon for tilgang på godkjent ettersøkshund. En forbeholder seg retten til uten begrunnelse å godta eller forkaste enhver søknad.

  Jakttid: Bukkejakt 10.08.16 til 24.09.16. Ordinær rådyrjakt 25.09.16 til 23.12.16.

  Pris: Pris pr. fellingsrett er kr. 600,00. Det selges egne fellingsretter for rådyrbukk i perioden 10.08 til 24.09.

  Søknader sendes Toten Almenning lodd nr. 5, Industrivegen 36, 2850 Lena eller post@totenalm.no innen 1. august 2016

   

  Årskort automatbommer

  Dersom det er noen som har gammelt årskort til en eller flere av automatbommene på åsvegene som ikke har fått tilsendt nytt årskort så bes de om å ta kontakt med Almenningen.

  Vi har sendt ut nytt årskort til alle som er registrert som innehaver at et eller flere årskort på det gamle årskort-systemet. Vi får en del kort i retur på grunn av feil adresse. Det kan også være noen feil i våre lister.

  Bruksrett rabatt

  Rabatten gis på materialer som skal brukes til landbruksformål eller våningshus på den bruksberettigede eiendommen.

  Det gis rabatt på hvit trelast, limtredragere, takstoler og impregnerte gjerdestolper.

  Ta kontakt med Toten Tre XL Bygg eller Byggsenteret Toten for detaljer.

  Beiting

  Alle bruksbrettigede har beiterett. Beiting foregår normalt i tidsrommet fra begynnelsen av juni til midten av september. Det vil ofte gå igjen noen dyr etter dette, noe jegere som får tildelt jakt i våre områder må forholde seg til.

  Beitingen er organisert i beitelag. Østre Toten Beitelag lodd nr. 3 organiserer storfe (kviger og ammekyr), mens Toten 3 Sau og Geit organiserer sauer som beiter i Lodd nr. 3. Østre Toten Sau og Geit organiserer sauer som beiter i lodd nr 4 og 5. 

  Informasjon om slippdato kommer senere

  Les mer

  Hytte/Tomter

  Toten Almenning lodd nr 4 har ledige festetomter i Nybrenna hyttegrend

  Toten Almenning lodd nr 5 har ledige tomter i Hersjøen hyttegrend og Fjæluhøgda hyttegrend. Les mer: Se brosjyre her

  Les mer

  Vei/Bom

  Allmenningens veier er avgiftsbelagte. Det er bomstasjon hvor man kan kjøpe veibillett med VISA kort eller lignende ved alle veiene som går inn i allmenningen. Det kan  kjøpes årskort til veiene på Lodd 3 på Esso på Lena. Årskort til Garsjøveien og Hersjøvegenkan kan kjøpes på YX stasjonen på Skreia.

  Årskortene brukes på bomstasjonene ved at kortet legges inntil søylen som står foran bommen. Det er en engangsavgift på årskortet på 150 kr/stk i tillegg til den vanlige satsen på 600 kr. I lodd 3 betaler bruksberettigede 500 kr.  Årskortet gjelder fra 1. januar til 31. desember uansett når man kjøper det på året.

  Les mer

  Historien

  Vi Christian den Syvende av Guds Naade, Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmersken og Oldenborg. - Gjør vitterligt: at Vi ved Vores Resolution af 4 Januari 1804, allernaadigst have bevilget, at de os tilhørende, Totens vestre og søndre Almindinger i Totens Fogderi og Christians Amt /: dog med Undtagelse af de deri beliggende skyldsadt og uskyldsadte Pladse, samt de av Jens Hagen i bruk havende Jordstycker :/ maae til Ejendom overdrages Almuen i Toten Præstegjelde for Kjøbesumma 1500 rdr ..........

  Les mer

  Skogsdrift

  Skogbruket i almenningen reguleres i første rekke av Skogbruksloven hvis formål  er å fremme skogvern og skogreising og legge vekt på skogens betydning for rekreasjon, landskap og livsmiljø. I tillegg kommer selvsagt Loven om bygdeallmenningerSikring av mangfoldet i skogen har ført til at områder i Toten Almenningslodd nr. 3 og 5 er fredet og hvor skogbruksaktivitet er forbudt. Allemannsretten som gir alle rett til å ferdes fritt i skog og mark setter krav til de som har ansvaret for almenningen tar hensyn til dette både når det gjelder natur og miljø og skogens bevaring. Likeså at norske sikkerhetskrav blir tatt hensyn til for de som arbeider i skogen.

  Les mer

  Kartanvisninger

  Kontaktskjema

  For- og etternavn:
  E-post:
  Telefonnummer:
  Din melding eller spørsmål:

  Powered by Edicra